Image by Dall e 3

Zlecenie stop loss jest narzędziem zarządzania ryzykiem, którego nazwę z języka angielskiego można przetłumaczyć dosłownie jako cięcie strat. SL automatycznie zamyka otwartą pozycję handlową na rynku finansowym, gdy strata ceny instrumentu osiąga określony poziom. Celem jest ograniczenie strat do zaakceptowalnego poziomu zdefiniowanego przez inwestora. To narzędzie jest niezbędne dla inwestorów chcących kontrolować potencjalne straty, bez konieczności ciągłego monitorowania rynku.

Dlaczego stosowanie stop loss jest ważne?

Stosowanie zleceń stop loss jest kluczowe, ponieważ pozwala inwestorom na ochronę ich kapitału przed nieprzewidywalnymi i często szybkimi zmianami na rynku. Dzięki temu narzędziu, inwestorzy mogą z góry określić maksymalny poziom straty, na który są gotowi, zanim konieczne będzie zamknięcie pozycji. To pozwala na efektywniejsze zarządzanie ryzykiem i kapitałem, szczególnie w sytuacjach, gdy rynek porusza się przeciwnie do oczekiwań inwestora.

Jak działa stop loss w praktyce

Załóżmy, że inwestor kupuje akcje spółki X za 100 zł za sztukę z zamiarem ograniczenia potencjalnej straty do maksymalnie 10% wartości inwestycji. W takim przypadku inwestor ustawia zlecenie stop loss na poziomie 90 zł. Jeśli cena akcji spółki X spadnie do 90 zł lub poniżej, zlecenie stop loss zostanie automatycznie aktywowane, a akcje zostaną sprzedane po najlepszej dostępnej cenie, minimalizując straty inwestora.

Stop loss w pozycji krótkiej i długiej

Zlecenie automatycznego stop loss często stanowi niezbędną ochronę dla stanu naszego konta tradingowego. Działa ono w taki sposób, że w sytuacji zajmowania długiej pozycji (kupna), zlecenie to aktywowane jest i realizowane po cenie Bid, i musi być ustawione poniżej aktualnej ceny Bid. Natomiast gdy zajmujemy krótką pozycję (sprzedaż), realizacja zlecenia stop loss odbywa się po cenie Ask i powinno być ustawione powyżej obecnej ceny Ask.

Przykłady stop loss na FOREX

Załóżmy, że inwestor kupuje euro (EUR/USD) po cenie 1.1050 (cena Bid). Chcąc ograniczyć swoje potencjalne straty, inwestor ustawia automatyczne zlecenie stop loss na poziomie 1.1000. Oznacza to, że jeśli cena Bid spadnie do 1.1000 lub niżej, zlecenie stop loss zostanie aktywowane i pozycja kupna zostanie automatycznie zamknięta po najlepszej dostępnej cenie Bid, ograniczając stratę inwestora.

Z kolei, jeśli inwestor zdecyduje się na sprzedaż euro (otwierając krótką pozycję) po cenie 1.1050 (cena Ask), może ustawić automatyczne zlecenie stop loss na poziomie 1.1100. Oznacza to, że jeżeli cena Ask wzrośnie do 1.1100 lub wyżej, zlecenie stop loss zostanie aktywowane, zamknąć pozycję sprzedaży po najlepszej dostępnej cenie Ask, minimalizując w ten sposób potencjalne straty. W obu przypadkach, automatyczne zlecenie stop loss działa jako mechanizm obronny, pozwalający inwestorom na kontrolę nad maksymalnym poziomem strat, bez konieczności ciągłego monitorowania ruchów rynkowych.

Zalety stop loss

  • Automatyczna ochrona kapitału przed nieoczekiwanymi spadkami na rynku.
  • Pozwala na emocjonalne oddzielenie od procesu inwestycyjnego, redukując pokusę "czekania na odwrócenie trendu".
  • Umożliwia bardziej skuteczne i zorganizowane zarządzanie ryzykiem.

Wady stop loss:

  • Możliwość przedwczesnego zamknięcia pozycji w wyniku krótkotrwałej zmienności rynkowej, bez długoterminowego odwrócenia trendu.
  • Brak gwarancji wykonania zlecenia po dokładnie określonej cenie, szczególnie w warunkach szybko zmieniającego się rynku.

Na co zwrócić uwagę przy ustawianiu stop loss?

Należy dokładnie analizować poziomy wsparcia i oporu oraz historyczną zmienność rynku, aby ustawić stop loss na odpowiednim poziomie, który zapewni oczekiwaną ochronę, nie będąc jednocześnie zbyt blisko aktualnej ceny rynkowej.

Ważne jest, aby dostosować poziomy stop loss do indywidualnej strategii inwestycyjnej i tolerancji na ryzyko.

Inwestorzy powinni regularnie przeglądać i w razie potrzeby aktualizować swoje zlecenia stop loss, aby dostosować je do zmieniających się warunków rynkowych.

Zlecenie stop loss jest uniwersalnym narzędziem zarządzania ryzykiem, które znajduje zastosowanie na różnorodnych rynkach finansowych. Bez względu na to, czy zajmujesz się handlem akcjami, walutami (Forex), indeksami, surowcami czy innymi instrumentami finansowymi, możesz skorzystać ze zlecenia stop loss, by zabezpieczyć swoje inwestycje. Jest to szczególnie wartościowe w sytuacji, gdy osobiście zarządzasz swoim portfelem, oferując możliwość zdefiniowania maksymalnej akceptowalnej straty na każdej z otwartych pozycji.

PRZECZYTAJ TAKŻE: ZABEZPIECZENIE PRZED SALDEM UJEMNYM